خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

سازماندهی و تشکیلات تیمی

  سازماندهي و تشكيل تيم هاي عملياتي

  ((سازماندهي و انضباط از جمله بهترين عناصر به حساب مي آيند))

  نجات چيست؟يكسري عملياتي كه منجر به رهائي افراد زنده از شرايط بحراني مي شوند(به معناي رهاسازي)

  تشكيلات سازماني كاركنان نجات

  1-گروه نجات : كوچكترين واحد سازماني يافته نجات مي باشد كه از 8نفر تشكيل شده است؟ چگونه؟

  از 6نفر نجاتگر+1نفر به عنوان سرپرست گروه+1نفر به عنوان معاون يا جانشين 8=1+1+6

  2-دسته نجات : هر دسته متشكل از 6گروه نجات مي باشد +1سرپرست+1معاون دسته +راننده سرپرست و+3نفر راننده كاميون حمل نيروهاي امدادي 54=6+8*6

  3-گروهان امدادونجات :هرگروه از سه دسته تشكيل شده است از سه دسته نجات+ 1سرپرست +1معاون دسته+راننده سرپرست و+3نفر موتور سوار (پيك)69=7+162=54*3

  4-گردان نجات: هر گردان نجات از سه گروهان تشكيل شده است.1نفر سرپرست + 1نفر معاون گردان +1نفر راننده سرپرست گردان+3نفر پيام رسان و موتور سوار(پيك)

  فرماندهي نجات:ستاد مديريت سوانح داراي يك واحد متمركز به نام اتاق بحران است كه فظيفه هماهنگي،راهبري و كنترل تمامي مسائل پيرآمون يك رويداد غير مترقبه را برعهده دارد.

  نمودار سازماني كاركنان جستجو ونجات(ج2ص18)

  1-گروه جستجو و نجات : كوچكترين واحد سازماني نجات مي باشد كه از 9نفر تشكيل شده است؟ چگونه؟

  از 7نفر نجاتگر+1نفر به عنوان سرپرست گروه+1نفر به عنوان معاون يا جانشين 9=1+1+7

  2-تيم جستجو و نجات : هر تيم متشكل از 3گروه مي باشد +1سرپرست+1معاون دسته +راننده سرپرست و+3نفر راننده كاميون حمل نيروهاي امدادي 33=3+1+1+1+9*3

  3-گروهان جستجو ونجات :هرگروهان از سه تيم تشكيل شده است و چند نفر ديگر- فرمانده گروهان1نفر+معاون 1نفر+راننده فرمانده1نفر+3نفر موتورسوار پيك=با105 نفر

  105=3+1+1+1+99=(33*3)

  4-گردان جستجو و نجات: هر گردان از سه گروهان تشكيل شده است.1نفر سرپرست + 1نفر معاون گردان +1نفر راننده سرپرست گردان+3نفر پيام رسان و موتور سوار(پيك)321

  =3+1+1+1+315=105*3

  نمودار سازماني كاركنان جستجو ونجات

   

  افراد درگير در عمليات جستجو ونجات(ص15)

  1-گروه بازماندگان

  2-گروه افراد آموزش نديده

  3-گروه افراد تعليم ديده

  هدف از نجاتگري چيست؟ پياده كردن آموزش هاي لازم در صحنه آسيب

  نقش مسئول يك تيم نجات :

  1-انجام وظايف محوله:

  الف: اتخاذ تصميم هاي منطقي بر اساس سياستي كه از طرف سازمان متبوع تعيين شده است.

  ب: اطمينان از انجام صحيح وظايف محوله توسط پرسنل.

  ج: اطمينان از توجيه بودن افراد تيم.

  2-اطمينان از ايمني تيم در عمليات.

  3-اطمينان از اينكه تجارب حاصل از رهبري در مجموعه تيم پاسخگو است.

  4-قبول مسئوليت نتيجه عمليات.

  وظايف مسئول تيم در پايگاه امداد و نجات

  1-ارزيابي توانايي انجام درخواست هاي مطرح شده.

  الف: مكان-زمان-POD(احتمالات مربوط به جستجو)-ابعاد تيم و منطقه.

  ب: محدوديت نفرات تيم.

  2-تعيين نقش هريك از افراد

  الف: نياز به شناخت تك تك افراد گروه دارد.

  ب: بايد مسئوليت هريك از افراد تعيين شود.

  ج: ارتباط،هدايت و ايمني مورد نظرباشد.

  3-توجيه وظايف محوله قبل از عمليات و گزارش مختصري از يك واقعه.

  4-اطمينان از آمادگي تك تك افراد گروه براي انجام عمليات.

  الف: شرايط فيزيكي و سلامتي جسماني.

  ب: تجهيزات مورد نياز.

  ج: توجيه افرارد نسبت به مسئوليت و وظايف محوله.

  5-تجهيزات

  الف:اطمينان از كاركرد راديو و همراه داشتن باطري اضافي.

  ب: نقشه راهنما مربوط به مناطق مورد جستجو.

  ج:وسايل فني.

  وظايف رهبرتيم در جريان عمليات

  1-اطمينان از ايمني تيم.

  الف:بايد بدانيد كه در چه موقعيتي قرار داريد(مسئوليت تيم)

  2-تصميم بگيريد كه چطور وظايف محوله را انجام دهيد.

  الف: چطور آغاز كنيد و چطور خاتمه دهيد.

  ب:چه مهارتهائي نياز داريد.

  ج:فضاي كارو...

  د: تمامي (اگرها)را بررسي كنيد.

  3-تصميم بگيريد كه چگونه از تيم استفاده كنيد.

  4-مطمئن شويد كه تيم خوب توجيه شده است.

  5-انجام كار انفرادي را فراموش نكنيد.

  6-در حين اجراي عمليات براي هر تغييراتي ، مديريت كامل داشته باشيد.

  7-براي هر شيي مستندات تهيه كنيد.

  وظايف مسئول تيم در بازگشت

  1-تهيه گزارش از كل عمليات

  2-توجيه و مرور مجدد عمليات نزد:

  الف: افراد تيم

  ب: افراد مافوق

  3-نظارت بر نحوه جمع آوري و برگرداندن تجهيزات

  4-مشخص كردن افراد پيش رو براي افراد تيم:

  الف:آيادتيم براي عمليات مجدد آماده شود؟

  ب:آيا تيم براي بازگشت به قرار گاه آماده شود؟

  ج:آياتيم براي بازگشت به خانه آماده شود؟

  5-درصورتي كه عمليات مجددي به وقوع پيوست يا افراد به قرار گاه بازگشتند؟

  الف: مطمئن شويد كه افراد تجديد قوا كرده اند؟

  ب: گزارشي از تجهيزات مورد استفاده شده را تهيه و مقدار خسارت احتمالي را بررسي كنيد؟

  ج:اطمينان حاصل كنيدكه تجهيزات آماده شده است؟

  تصميم گيري

  1-آنچه را كه تصميم گرفته ايد كاملاً آشكار كنيد.

  الف: مطمئن شويد كه تيم ، تصميم شما را در هر شرايطي كاملاً درك مي كند.

  2-تمامي اعضا تيم را در تصميم گيري ها وارد كنيد.

  الف: شما همه چيز را نمي دانيد؟

  ب: چنانچه نياز باشد افراد مافوق را هم در تصميم گيري تيم وارد كنيد.

  3-همواره سعي كنيد تصميم صحيحي بگيريد نه بهترين تصميم ها را .

  الف: همواره ميزان خطر را در برابر موفقيت ها ارزيابي كنيد.

  ب:همواره حداقل خطر را در نظر بگيريد(حداقل انتخابهاي بد+بيشترين روشهاي مناسبدر ابتداي كار)

  ج: اگر روشي غلط بود ،اشكالي ندارد،مايك تجربه به دست آورده ايم و حالا يك تصميم جديد مي گيريم.

  4- بيكار نمانيد،اگر تصميم گرفته ايد آنرا اجرا كنيد.

  5-قبل از درگير شدن با كار با خود كنار بيائد.

  الف:آيا من با يك حادثه واقعي و تمام عيار درگير مي شوم ؟

  ب: آيا بايد خودم را براي انتخاب هاي مختلف آماده كنم؟

  ج: آيا بايد واقع بين باشم؟

  د:آيا باخود روراست هستم؟

  ذ:اگر من در شرايط ترس و دلهره نباشم ،چه تصميمي مي گيرم؟

  ه:آيا اعتماد به نفس لازم را دارم؟

  6-تشخيص موقعيت

  الف:ما كجا هستيم؟

  ب: چه كاري مي خواهيم انجام بدهيم؟

  ج: ما چه چيز مي خواهيم بدست آوريم؟

  د:عمليات چگونه بر روي تجارب و تيم آثر گذار خواهد بود؟

  ارتباطات

  1-در صورتي كه ارتباط مناسبي بين افراد برقرار نگرددفتصميم گرفته شده به اجرا در نخواهد آمد.

  2-ترس خارج شدن عمليات از كنترل ، شروع افزايش اشتباهات است.

  3-هنر هدايت و رهبري تيم هنگامي آشكار مي شود كه احتمال شكست وجود داشته باشد، نه زماني كه اوضاع تحت كنترل است.

  4-در هنگام عمليات هر فرد به بخشي از اطلاعات نياز دارد.

  5- زنجيره اي از وقايع است كه منجر به وقوع يك حادثه مي شود(اه8ميت آگاهي از وقايع)

  6-لازم است كدهاي ارتباطي مورد استفاده در عمليات ،طراحي و توسط افراد تمرين شود.

  7- در هنگام عمليات ارتباط بايد به صورت شفاهي باشدوبه هيچ عنوان از علائم نمايشي و حركت دست استفاده نشود.

  8-هيچ يك از افراد نبايد سعي كند از علائم نمايشي استفاده كند،زيرا افراد ديگر منظور او را درك نمي كنند.

  عمليات جستجو ونجات

  1-سهم ارزشها و كسب موفقيت

  الف:باورها و اعتقادات بر روي تصميم گيري ها تاثير مي گذارد.

  ب: همواره در يك سبك و شيوه تمرين كنيد.

  ج:تمركز همواره بر روي ايمني و سوژه عمليات باشد.

  2-اگر سعي داريد تمامي كارها را خودتان به تنهائي انجام دهيد،در واقع ترمز كار شده ايد.

  3-مسئوليت ها و نقش هريك از افراد را مشخص كنيد.

  الف: مطمئن شويد افراد تيم از كاري كه بايد انجام دهند درك صحيحي داند.

  4-هر كس فقط كار خود را انجام مي دهد و هيچ دخالتي در كار و مسئوليت افراد ديگر نداشته باشد.

  الف: هريك از افراد فقط بر روي كار خود كنترل و تمركز داشته باشند.

  ب:ميان افراد مسئوليت پذيري وجود اشته باشد.

  5-بايد به اين نكته توجه نمود كه افراد در يك تيم نجات همواره مي خواهنداحساس كنند:

  الف: كارشان رضايت بخش است؟

  ب: شايستگي لازم را دارند؟

  ج:مورد توجه مسئولين هستند.

  گروه هاي نجات

  قوانيين هر دولتي ،مقابله با حوادث غير مترقبه و نجات جان انسانها را بالاترين هدف جهت ايجاد و سازماندهي نيروها

  و گروهاي امدادو نجات در كشور نموده است.بايد پايه و اساس آن كاملاً بر پاسخگويي به امر فوق استوار گردد.يعني ساختمان و تركيبي به وجود آيد كه در هر لحظه جواب گوي موارد غيرمنتظره اورژانسي باشد.

  سه مسئله حياتي كه كه جهت تشكيل گروه هاي امداد و نجات ،بايد مورد نظر قرار گيرد،عبارتنداز:

  1-آتش سوزي.0.

  2-خطرات عمده جسمي و اصولاً خطرهاي طبيعي مانند: زلزله، سيل، طوفانهاي بزرگ و ...

  3-وابستگي پزشكي.

  بايد دانست بدون افراد با صلاحيت و شايسته مستعد ، شما نمي توانيد يك برنامه سازنده طراحي كنيد و به مرحله اجرا بگذاريد .زماني ميتوانيد يك گروه شايسته از افراد زبردست به وجود آوريد كه قبلاً از نزديك با آنها كار كرده باشيد و امتحان خود را پس داده باشند تا بتوانند به موقع جواب گوي موارد غير منتظره باشند.ضمناًمديريت گروه بايد از افراد خود از هر جهت حمايت نمايد.

  چگونگي انتخاب افراد گروه نجات

  پيش از انتخاب اعضا يك گروه نجات، شما بايد تصميم بگيريد كه به چند عضو نياز داريد.

  البته اعضا يك گروهبستگي به چگونگي و عوامل زير دارد:

  1- نوع ماموريت:

  كوهستاني، دريايي، شهري و صنعتي كه بر حسب موقعيت و محدوده فعاليت گروه نجات، مي توان آنها را سازماندهي و هدايت كرد.

  2-مسئوليت و جوابگويي آن گروه در مقابل مامورت هاي محوله.

  پاسخ گويي از لحاظ كمي و كيفي عمليات انجام شده در مقابل مقامات بالاتر و قانون.

  3-اندازه و تسهيلات پايگاه امدادو نجات.

  به يك محوطه بزرگ و قابل ملاحظه جهت استقرار افراد گروه و همچنين جهت افراد صدمه ديده و مصدوم در حوادث پيش بيني نشده و امكان استقرار افراد گروه نجات در يك محوطه وسيع جهت تمرين.

  4-نفرات گروه در هر نوبت كاري در هر نوبت كاري حداقل بين هشت تا ده نفر عضو ورزيده گروه نجات در محل به صورت آماده باش مورد نياز است. اين افراد مي توانند پاسخ گوي سريع يك حادثه در يك نوبت كاري خود باشند.

  5-تعداد روز كاري براي هر عضو ثابت نجات، حداقل در هفته دو روز مي باشد كه در صورت بروز حوادث و اورژانس قابل افزايش است.

  6-اصولاً برنامه ريزي براي يك گروه نجات 24 ساعته بايد باشد، نه براي هشت ساعت كاري.

  7-موقعيت، جا و مكان افراد يا يك عضو گروه نجات.

  افراد يك گروه نجات در روز تعطيلي ممكن است جهت كمك فرا خوانده شوند . بهتر است محل زندگي و سكونت آنها چند دقيقه يا حداكثر سي دقيقه از محل استقرار گروه فاصله داشته باشد.اگر فاصله زياد تر باشد به افراد بيشتري در محل كار نياز است.

  سلامتي و تندرستي افراد يك گروه نجات

  يك گروه نجات معمولاً به افراد خشن و درشت هيكل نياز ندارد. داوطلباني مورد استفادهقرار گيرند كه چابكي و

  موقعيت شناسي بالائب را در تمرين ها و عمليات از خود نشان داده و مورد تاييد قرار گرفته اند . بايد دانست در عمليات نجات، نيروي عقلاني مورد نياز است. افراد يك گروه نجات مي بايست از نظر فيزيكي و بدني و روحي و جسمي در موقعيت عالي قرار داشته باشند. نجاتگرها به بنيه و نيروي ارادي قابل انعطافي نياز داند تا در تمامي صحنه هاي يك حادثه به خوبي خود را با محيط اطراف وقف دهند. اگر ورزيده و از نظر بدني آماده نباشند، ممكن است هنگام عمليات سلامت خود را به خطر بياندازند . بهتر است در مرحله اول از نظر فيزيكي و بعد از آن از لحاظ روانشناسي مورد ارزيابي قرار گيرند.

  بهتر است آزمون ارزيابي سالي يك بار تكرار شود و نتيجه ارزيابي

  تعيين كننده خط شروع فعاليت داوطلب باشد

  ملاحضات رفتاري داوطلب (بررسي روانشناسي داوطلب)

  رفتار يك داوطلب در حوادث و موقعيت هاي مختلف معمولاً از قواي ذهني او سرچشمه مي گيرد نه از قواي فيزيكي او. با بررسي روانشناسي، حالات روحي داوطلب در حين عمليات قابل يش بيني است. به عنوان مثال: ترس از بلندي، ترس از محيط هاي تنگ و محدود ، ترس درهنگام ديدن مجروحان حادثه كه در اطراف پراكنده شده اند، ترس حين عمليات با ديدن همكارخود كه به سختي مجروح گرديده و موارد ديگر كه اينها تماماً بايد از نظر روانشناسي موردتوجه قرار گيرند. رفتار و عادات شايسته در زندگي و استوار بودن. اينها از ضروريات و عواملي مي باشند كه بايد جهت به خدمت گرفتن يك داوطلب خوب مورد نظر باشد.

  انگيزه داوطلب

  هنگام مصاحبه از يك داوطلب سوال مي شود: چشم انداز و هدف شما از پيوست به گروه نجات چيست؟ اولين انگيزه يك داوطلب براي عضويت در يك گروه نجات، اگر واقعاً درست پاسخ داده باشد.(علاقه مند كمك به مردم هستم...)خواهد بود.

  علاقه مند كمك به مردم هستم...

  اين خود يك جواب واقعي است و در ست است كه بالاترين و بهترين دليل براي عضويت در يك گروه نجات است. البته در سوالات بايد ديد كه خواسته ما از داوطلب چيست و چه جوابي را مي خواهيم از داوطلب بشنويم.

  عضويت در يك گروه نجات، انگيزه قوي و اشتياق لازم را در تمرينات مي طلبد كه درادامه كار يك داوطلب مشخس خواهد شد. شناسائي و انگيزه يك داوطلب بايد نزد سرپرست يك گروه روشن شود. آيا اين داوطلب جهت اهداف شخصي به اين سيستم پيوسته؟ آيا به دنبال يك موقعيت جذب جهت پيشبرد اهداف خود است؟ يا اينكه واقعاً به دنبال كمك به مردم و افراد نيازمند است.

  قاعده تمرين

  بعد از تشكيل يك گروه، قدم بعدي،تمرين و آمادگي براي مقابله با حوادث و سوانح، انتخاب روش و شيوه اداره كردن تيم، مشخص كردن ماموريت و وظايف گروه، ايجاد قابليت در انجام رساندن ماموريت و... ميباشد.

  سه جزء اصلي تمرين عبارتند از :

  1- ايمني

  2- 2- كفايت- كارآيي

  3- نيروهاي هوش بالا-فعاليت مفيد

  كليه تمرينها بايد با برنامه ريزي و زير ساززي انجام گردد تا در كمترين

  مدت نتيجه مطلوب حاصل شود.

  البته تمرينهاي يك گروه نبايد به يك محيط مدود خلاصه گردد. بلكه بايد در محيط هاي مختلف انجام گردد تا داوطلب از شرايط بدني و روحي-رواني مطلوب برخوردار شود.

  از جمله اين تمرينها، تمرين مصونيت در برابر صدمات بدني، دستگاه تفسي و جلوگيري از سقوط است. ضمناً اعضاي يك گروه نجات بايد يك دوره تئوري جهت آشنايي كامل و فرا گيري دانش فني و كار كردن با ابزار كاري خودرا بگذرانند. به هر حال يك گروه تابع قوانيين كشور خود مي باشد و كليه قوانيين و مقررات مربوط به كشور خود را اجرا مي كند.

  تمرين بايد شامل كلاسهاي تئوري و تمرينات سخت عملي در فضاهاي باز باشد. در كنار تشكيل كلاسها وتمرينهاي عملي نبايد آموزش قوانيين و مقررات را از نظر دور داشت. يك گروه نجات بايد اطلاعات لازم در مورد ابزارهاي نجات و چگونگي استفاده از آنها را در تمرينات بدست آورد.

   

   

  تصاویر زیباسازی نایت اسکین

  این مطلب تا کنون 10 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : افراد ,گروه ,نجات ,عمليات ,بايد ,داوطلب ,گروه نجات ,جستجو ونجات ,افراد گروه ,وظايف محوله ,راننده سرپرست ,دسته راننده سرپرست ,سازماني كاركنان جستجو ,كاركنان جستجو ونجات ,عمليات جستجو ونجات ,
  سازماندهی و تشکیلات تیمی

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر